Vízia a zameranie

Ozajstná kvalita sa nedá oklamať. Zameriavame sa na systémy, ktoré umožňujú jej správne nacenenie a ochranu pred tendenciou neodôvodnených podprahovo nízkych cien v celom životnom cykle- predprojektovej, projektovej, zákazkovej, implementačnej a bežnej prevádzky vo všetkých produkčných oblastiach a službách. Presadzujeme systémovy prístup vlastnej koncepcie Efektívnosť Návratnosť Trvalo Udržateľných Systémov ENTUS.

Silné stránky a výhody

Sme expertnou organizáciou v oblasti ekonomického riadenia kvality. Špecializujeme sa na vývoj hodnotiacich systémov postavených na znalostnej báze pre segmenty, ktoré vyžadujú objektívne hodnotenie najlepšej ceny a kvality . Našim cieľom je etablovanie univerzálnej metodológie hodnotenia kvality ENTUS s podporou softvérových nástrojov - pre súkromný aj verejný sektor. Vytvárame a adaptujeme postupy a normy pre výber a objektívne hodnotenie najlepších riešení pre podporu inovácií, ktoré zodpovedajú princípom cirkulárnej, modrej ekonomiky. Dosahujeme to prepracovanosťou explicitného hodnotenia podľa atribútov a štandardov kvality služieb a produktov v rámci celého dodávateľsko-odberateľského reťazca. Používané postupy sú platformou pre dosiahnutie synergie na potrebnej znalostnej báza. Súčasne sú východiskom pre angažovanie potrebných špecialistov a spravodlivé ad hoc ocenenie na základe merateľných výsledkov.

Analytická činnosť

Ekonomiu chápeme komplexne - ako kvalitatívne meranie transformácie použitých zdrojov na realizované výstupy. Analytická činnosť na posúdenie dosiahnutia tejto miery podľa požadovaných kvalitatívnych štandardov služieb a produktov tvorí jej fundamentálnu zložku. Dobre zadefinovaný problém so vstupmi a odhadom vplyvu na optimálne výstupy považujeme za polovicu riešenia. Následne aplikované dynamické rozhodovacie moduly sú špeciálne orientované na cenotvorbu a dlhodobú environmentálnu udržateľnosť investícií. Dynamickým modelovaním v čase a priestore súčasne zabezpečujeme možnosti účinných opatrení pre potrebnú modifikáciu v nestabilnom prostredí.

Modulárny softvér

Modulárny softvér SetBox ENTUS je komplexný systém pre ekonomické hodnotenie kvality a životného cyklu podľa východiskových podkladov, špecifických podmienok a požiadaviek klienta.
Využívame nasledovné samostatne funkčné základné typy zdrojových modulov
• EZC ENTUS - (EZC - Ekonomicky zdôvodnená cena)
• TCO ENTUS - (TCO- Total cost of ownership, Úplné náklady vlastníctva )
• LCC ENTUS - Náklady životného cyklu –SetBox doplnený o modul cena - environment
• DNS ENTUS - Dynamický nákupný systém.
• CF Entus – Cash Flow.

Softvér na mieru

Softvér na mieru je špecializovaná služba, ktorá umožňuje produkty ENTUS prepojiť na externé prostredie, ktoré zákazník využíva spolu z rôznymi databázami a a softverovými produktami.
Napája sa na oblasti:
- systémy riadenia kvality,
- verejné obstarávanie,
- podpora vnútorných procesov, riadenia a administratívy - work flow
- štatistických informačno- technologických databáz,
- ako aj iných SW podľa špecifických požiadaviek klienta

Spolupracujeme