Verejné súťaže a projekty

Softvérové aplikácie

Poradenské projektyPríprava a realizácia krízového manažmentu pre podniky v konkurze

Matadorrol a.s. Bratislava, Agromed Veľký Meder, SAM a.s. Myjava, Adut- Adox a.s. Skalica, Strojáreň a.s. Piesok, PAS Partizánske, Relaxtur a.s. Martin


Malé a stredné podnikanie v oblastiach finančné analýzy, podnikateľské plány, marketingové prieskumy

Naceva Slovakia s.r.o. , MIDA Martin, RKR Hymar s.r.o. Martin ,Premat Bardejov s.r.o., Ekomido Bardejov s.r.o., ZOVA Bardejov s.r.o., GrandTrade Trnava s.r.o., Termosystém Bratislava , Sicar s.r.o. Praha, Bomar s.r.o., Skrutkáreň Exim Stará Lubovňa , WEBY Slovenska s.r.o., Avats s.r.o., Milsoft s.r.o, Surf Point Media s.r.o.


Spolupráca na poradenských projektoch v oblastiach financie a riadenie

Novácke chemické závody, Elektrovod Bratislava, Riadenie letovej prevádzky Bratislava, Tatratour, Holiday In Bratislava, ZŤS Lučenec


Zdravotníctvo - financovanie primárnej starostlivosti a manažment v zdravotníctve

NsP F.D. Roosevelta, NsP Galanta, Slovenský červený kríž, NsP Žiar nad Hronom


Regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu

plány rozvoja obcí a projekty EU - financovanie projektov infraštruktúry obcí a separovaného zberu odpadu 10 úspešných projektov , rekonštrukcie hotelov a rozvoja stredísk cestovného ruchu


Riadenia kvality a certifikácie ISO

Helika a.s. Praha, Hexpert s.r.o. Bratislava, IDS Sheer

Publikačná činnosť


Tútorial predmetu Finančný manažment v praxi na CUB Bratislava


Súboru prípadových štúdií vo finančnom manažmente so zameraním na prax na Slovensku a v Strednej Európe používaný nepretržite ako študijný materiál pre rezidenčnú školu na CUB Bratislava a NOU Praha


Štúdia Ekonomické aspekty využitia bioplynu ( CUB Bratislava)


Zborníku prednášok zameraných na finančné riadene- pre vzdelávacie inštitúcie Rhinoceros a.s ., odborný seminár Controlling


Spoluautorsvo publikácie Zdravotnícky manažment - financovanie a analýza nákladov (vydavateľstvo Raabe)


Príspevok „Environmentálny manažment a manažment zdrojov pre obce“ do príručky Manažment orgánov miest a obcí a Financovanie zo štrukturálnych fondov EU
(vydavateľstvo Raabe)


Prednášková činnosť„Mikroekonomické analýzy a modely pre vyhodnocovanie sociálnych opatrení v praxi“ (Medzinárodná vedecká konferencia VŠ Sv. Alžbety)


“Problematika využívania štrukturálnych fondov a verejného obstarávania na rozvoj cestovného ruchu, poľnohospodárstva s podporou kreatívneho manažmentu” (Medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu Zámok u Grófa – Nitra)


“Koncepcia cenotvorby ENTUS pre kvalitu a efektívnosť poľnohospodárskej produkcie” (Gazdovská konferencia - Zvolen)


„Metodológia nákladov životného cyklu pre hodnotenie inovatívnych projektov“ (Vedecká konferencia Inovácie environmentálnych prístupov TUZVO)


„Ekonomické modelovanie ceny a hodnotenie inovatívnych a environmentálnych projektov financovaných z verejných zdrojov - úvod do problematiky“ (Odborný seminár Aktuálne otázky ekonomiky a politiky lesného hospodárstva SR (Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen)


Ekoinovácie v obehovom hospodárstve (Konferencia Ekoinovačné Slovensko)